• Convenios

  CAIXANOVA.

  Convenio colaboración entre CAIXANOVA e CONSORCIO DO COMERCIO DO SALNES, de donde podemos destacar los siguientes puntos.

  ü CONDICIONES FINANCIERAS:

  o Caixanova pora a disposición dos asociados unha serie de ventaxas financieras nos diferentes productos, asesorando no seu caso, o que mellor se adapte a cada situación.

  o Caixanova pondrá a disposición das empresas asociadas o Consorcio de Comercio do Salnés duas liñas de financiación os seus clientes, unha mediante a utilización da Tarxeta Comercio e outra de Crédito Telefónico (CrediSalnes)

  ü PLANES DE EMPLEO

  o Conscientes da perda de renda que poida afectar os empresarios e os seus trabajadores ó cesar na sua actividade como consecuencia do sua xubilación, acordase a difusión de formulas Prevención Social con arreglo a normativa vixente.

  ü SEGUROS

  o Caixanova pora a disposición dos asociados solucións e persoal especializado en xestion de seguros quenes asesoraran na que mellor se adapte as necesidades de cada asociado.

  ü E-NOVA

  o Estará a disposición un servicio de E-NOVA (banca electrónica)

  B.B.V.A.

  Convenio colaboración entre B.B.V.A. e EMGROBES, co que os asociados consiguen unhas importantes ventaxas financieiras, onde podemos destacar los siguientes puntos.

  ü Axudas a xestion diaria:

  o Conta negocio BBVA: conta corriente para canalizar a totalidade da sua actividade.

  o Conta de Crédito Negocio: é un producto orientado a profesionais que pola sua operatuvidade de cobros e pagos, necesitan que ademáis de cubrir as suas necesidades de financiación, lles aporte as ventaxas dunha conta corrente unificando asi os fluxos de tesoureria.

  ü FINANCIACION PARA EQUIPAMENTO:

  o Leasing Negocio: si a sua empresa necesita equipamento, vehículos, mobles ou outro tipo de ben, poderá adquirilo sin grandes desembolsos, e pagalo en cómodas cuotas e ventaxas financieiras.

  o Préstamo Reforma e Equipamento: para satisfacer a necesidades de financiación de inversións destinadas ó arreglo e reformas do negocio, comprar mobiliario equipamento etc…

  ü FIANCIACION PARA COMPRA DE LOCAL.

  o Leasing Inmobiliario: destinado a adquisición de un despacho ou local profesional.

  o Préstamo Hipotecario para Compra de Local: financiación da compra do seu local de negocio nas mellores condición financieiras.

  ü MEDIOS DE PAGO: instalación gratuita de T.P.V. para canalizar o cobro de crédito e debito.

  ü BBVANET OFFICE: e un sistema de banca electrónica, para axilizar as suas xestions financieiras etc..

  SGAE.

  Convenio que regula as relacións entre as asociacións integradas no FORO GALEGO DO COMERCIO e a SOCIEDADE GENERAL DE AUTORES E EDITORES (SGAE), respecto as autorizacións necesarias para as empresas do sector da restauración, pertencentes a ditas asociacións. No que se contempla unha bonificación de ata un 20 % sobre as tarifas oficiáis da SGAE. Coa sinatura deste convenio establecese un cauce de comunicación e dialogo entre as duas partes.

  Os puntos fundamentais son:

  ü BONIFICACION ATA 20%, nalguns dos supostos, para as empresas asociadas.

  ü Mediación do FORO, no caso de aquelas empresas que se atopan en procesos xudiciais, tratando de chegar a un acordo a través dunha negociación. Constituindose unha comisión de seguemento n que estarán os representantes dos FORO e a SGAE.

  SOLRED.

  A tarxeta SOLRED e un medio de pago do grupo REPSOL-YPF valida en máis de 3200 estacions de servicios incluidas as Illas Canarias.

  SOLRED S.A. emitirá a sua tarxeta a cada unha das empresas pertencentes a EMGROBES previa reacepción do “contrato de Uso” debidamente cumplimentado e firmado.

  SOLRED S.A. aplicara individualmente a cada unha das empresas pertencentes a EMGROBES unha serie de bonificacions na factura emitida dependendo do carburante utilizado.

  MRW

  Convenio de colaboración entre MRW e EMGROBES polo que os asociados beneficianse dun desconto do 10% en todalas tarifas en vigor e da suspensión da cuota anual de aboado, o ter xa a tarifa de aboado o pertencer a EMGROBES.

  ZURICH.

  Os asociados de EMGROBES contan con unhas condicións especias e ventaxosas en Zurich Seguros.

  MAPFRE.